Photograph
Zappa Torino

03.065 Zappa Torino gr.850